بازاریابی اپ استور ASO 

نمونه های چارت

نوار

دایره

خطی

نوار دایره

ناحیه پولار

رادار